Gesloten: Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag: 9, 10 & 20 mei

Menu
Menu

Algemene verkoopvoorwaarden Collall B.V.

Dit document bevat de algemene verkoopvoorwaarden van Collall B.V. te Stadskanaal. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons afgegeven offertes en/of aangegane overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1.

Alle door Collall uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle door Collall in haar aanbiedingen vervatte termijnen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen partijen komt slecht tot stand indien de door Collall uitgebrachte aanbieding door de afnemer wordt geaccordeerd, middels het ondertekend retourneren van de aanbieding en eerst nadat wij de overeenkomst schriftelijk hebben bevestigd of daaraan uitvoering hebben gegeven.

Artikel 2.

Tenzij in de aanbieding een bindende prijs werd aangeboden en geaccepteerd gelden de prijzen uit onze prijslijst zoals deze gelden op de dag der levering.

Artikel 3.

Onze prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen, belastingen, transportkosten en kosten van verzekering.

Artikel 4.

Levering vindt – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – plaats af fabriek (ex works). Collall levert de goederen door ze in haar bedrijfspand (opslagruimte/fabriek) ter beschikking te stellen aan de afnemer. Collall zorgt voor de minimale verpakking van de producten (in kartonnen dozen en geseald op standaard houten pallets). Afnemer is dus verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden en vervoeren vanaf het bedrijfspand van Collall tot de gewenste bestemming. Afnemer is dus ook aansprakelijk voor het laden en voor de uitklaring (de procedures bij de douane).

Artikel 5.

Overeengekomen levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als gegarandeerde levertijden. Behoudens uitdrukkelijk opname in de overeenkomst is een door Collall overeengekomen termijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijden/termijnen dient de afnemer Collall eerst schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te stellen voor nakoming, waarbij deze termijn op zijn minst 14 dagen zal moeten zijn.

Artikel 6.

Indien ondanks een schriftelijke ingebrekestelling, waarin een redelijke termijn voor nakoming werd gehanteerd, Collall niet in staat blijkt tijdig en correct na te komen is afnemer gerechtigd de overeenkomst tussen haar en Collall te ontbinden. Afnemer zal in dat geval nimmer aanspraak kunnen doen gelden op enige andere vergoeding dan restitutie van al verrichtte betalingen met betrekking tot specifiek de dan ontbonden overeenkomst.

Artikel 7.

Collall kan te allen tijde haar afnemer om zekerheid verzoeken met betrekking tot de door de afnemer jegens Collall aangegane verplichtingen. Blijft afnemer in gebreke afdoende zekerheid te stellen, is Collall gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te harer keuze op te schorten of te ontbinden.

Artikel 8.

  • a. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Collall, totdat alle vorderingen die Collall op de afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
  • b. Zolang de eigendom van de zaken niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Collall mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
  • c. De afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Collall te bewaren.
  • d. Collall is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Afnemer zal Collall te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Collall.
  • e. Voornoemde onder a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan Collall toekomende rechten onverlet.

Artikel 9.

Betalingen aan Collall dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat afnemer enig recht toekomt op opschorting en/of verrekening. Indien niet binnen voormelde termijn van 30 dagen wordt betaald is de afnemer van rechtswege in verzuim en de wettelijke handelsrente verschuldigd. Wordt er vervolgens na sommatie daartoe door afnemer nog niet betaald, is afnemer eveneens de wettelijk incassokosten verschuldigd in overeenstemming met de percentages volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10.

Collall garandeert gedurende 6 maanden na aflevering de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten, mits deze producten worden gebruikt en/of aangewend voor het doel waarvoor zij werden vervaardigd en in overeenstemming met de door Collall gegeven voorschriften. Afnemer is bekend met de in de branche geldende en gebruikelijke tolerantie van 10 % wat betreft aantallen, maten en gewichten. Collall en afnemer respecteren dit gebruik.

Artikel 11.

Reclames met betrekking tot gewichten, aantallen en maten moeten – met inachtneming van artikel 10 van deze voorwaarden – worden gedaan door afnemer binnen 14 dagen na aflevering van de producten door Collall, door middel van een schriftelijke inhoudelijke reactie aan Collall.

Artikel 12.

Bij een terechte reclame in overeenstemming met artikel 11 van deze voorwaarden, zal afnemer Collall toestaan alsnog correct tijdig na te komen en zal Collall zorgdragen voor levering van de juiste aantallen, maten en/of gewichten of te harer keuze de tegenwaarde crediteren. Terechte reclame kan nimmer de aanleiding geven voor het ontbinden van de overeenkomst door afnemer.

Artikel 13.

In geval van niet direct zichtbare gebreken in de geleverde producten dient afnemer binnen 14 dagen na ontdekking te reclameren, doch in elk geval binnen 6 maanden na levering. Na deze 6 maanden is reclame niet meer mogelijk. Indien een reclame met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken terecht is, zal Collall de keuze hebben om de gebrekkige producten om te ruilen voor niet gebrekkige producten of de afnemer voor de producten die gebrekkig blijken te crediteren. Terechte reclame kan nimmer de aanleiding geven voor het ontbinden van de overeenkomst door afnemer.

Artikel 14.

Behoudens het bepaalde in artikel 6:185 BW ( Productaansprakelijkheid) is Collall nimmer aansprakelijk voor enige schade anders dan creditering in het geval omschreven in artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden. In het bijzonder is Collall niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of zuivere bedrijfsschade. Zij is tevens niet aansprakelijk voor schade aan afnemer of aan derden ten gevolge gedragingen van ondergeschikten en of hulppersonen, ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze ondergeschikten en/of hulppersonen.

Artikel 15.

Indien en voor zover Collall op aanwijzing van afnemer voorgeschreven grondstoffen verwerkt en/of zaken produceert of op basis van een privat label in opdracht van afnemer produceert, is en blijft afnemer zelf verantwoordelijk voor de eindproducten en staat zij in voor het mogen gebruiken van deze privat labels. Afnemer staat er voor in dat zij met betrekking tot die grondstoffen en het privat label alle rechten op dat gebied bezit, en zij vrijwaart Collall tegen mogelijke aanspraken van derden bij een mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16.

Indien er sprake is van in opdracht geproduceerde (bijzondere) zaken zal Collall eerst overgaan tot het fabriceren en toezenden van monsters. Afnemer is gehouden deze monsters binnen 14 dagen na verzending daarvan te keuren. Indien Collall niet binnen deze periode een bericht heeft ontvangen van afkeur gelden de monsters als goedgekeurd.

Artikel 17.

Collall blijft intellectueel eigenaar van alle door haar geproduceerde en geleverde zaken, waaronder (niet limitatief) de recepturen, de know how, de namen van de producten, de etikettering, dit behoudens een uitdrukkelijke overdracht van deze rechten door Collall aan afnemer middels een daartoe strekkende schriftelijke akte. Bij overtreding door afnemer van deze bepaling is afnemer een direct en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 45.000, – per overtreding en van 4500, – per dag dat die overtreding voortduurt.

Artikel 18.

Onder uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 1980, is op de tot stand gekomen overeenkomst het Nederlandse Recht van toepassing. Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de vestigingsplaats van Collall en uitsluitend de Rechtbank Noord Nederland is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Collall en afnemer.